งานพัฒนาชุมชน

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ทมีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแล
โครงการที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฐานข้อมูลด้านอาชีพ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและฐานข้อมูลคนพิการ
กิจกรรมที่ดำเนินการในปีพุทธศักราช 2566
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ นายเกล็ดแก้ว อินต๊ะรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย