ข้อมูลทั่วไป


 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

พื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เป็นที่ราบลุ่ม ประกอบด้วยพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม มีลำน้ำห้วยส้าน ลำน้ำแม่ผง และแม่น้ำลาว ไหลผ่าน  ลักษณะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 50 – 70 มม./ปี น้ำจะท่วมขังบางส่วนในเขตเทศบาล

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

 

1.) การคมนาคมและขนส่ง มีเส้นทางขนส่งทางบกสะดวกมาก มีถนนทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน เชียงราย-พะเยา 4 ช่องทาง ถนนภายในเขตเทศบาลเป็นถนนคอนกรีตเป็นส่วนใหญ่ ถนนลูกรังบางส่วน การคมนาคมทางน้ำไม่มี การคมนาคมทางอากาศห่างจากสนามบินเชียงรายเพียงประมาณ 28 กิโลเมตร

1.1 ถนนสายหลัก ได้แก่  

1.1.1 ถนนทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน เชียงราย-พะเยา

1.1.2 ถนนทางหลวงแผ่นดินป่าก่อดำ-อ.แม่ลาว (หมายเลข ชร.1064)

1.2 ถนนสายรอง ได้แก่       

1.2.1 ถนนระหว่างหมู่บ้าน         

1.2.2 ซอย และถนนภายในหมู่บ้าน

 

2.) การสาธารณูปโภค

2.1 การไฟฟ้า ราษฎรมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่ มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

2.2 การสื่อสาร/โทรคมนาคม มีโทรศัพท์ (โทรศัพท์สาธารณะ, โทรศัพท์บ้าน, สัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ประมาณร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด สถานีวิทยุชุมชน 2 แห่ง และมีตู้ไปรษณีย์ 2 แห่ง การไปรษณีย์ให้บริการเข้าถึงทุกชุมชน และเครือข่ายวิทยุสื่อสาร 1 แห่งสามารถติดต่อกับ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย ได้สะดวก

 

3.) การประปา ราษฎรใช้น้ำประปาจำนวนประมาณร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมด ปริมาณใช้น้ำประปาประมาณจำนวน 300 ลบ.ม./ปี  มีประปาเทศบาล จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว, ชุมชนหมู่ที่ 10 และ 12 ตำบลป่าก่อดำ และมีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง คือ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว (บางส่วน), ชุมชนหมู่ที่ 2, 7, 8 และ 9 ตำบลป่าก่อดำ และส่วนใหญ่ราษฎรจะใช้บ่อน้ำตื้น และน้ำบาดาล

 

4.) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แหล่งน้ำ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำมีแหล่งน้ำจำนวน 3 แห่งไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำลาว ลำน้ำแม่ผง และลำน้ำห้วยส้าน ลักษณะการใช้ประโยชน์ ใช้ในการเกษตรกรรม และคุณภาพแหล่งน้ำไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย
4.2 ขยะมูลฝอย ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ประมาณ 3.5 ตัน/วัน ยังไม่เป็นปัญหาในปัจจุบัน แต่ในอนาคตเทศบาลจะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสถานที่ทิ้งขยะ และวิธีการกำจัดขยะโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเทศบาลตำบลป่าก่อดำสนับสนุนให้ดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในพื้นที่ทั้ง 7 ชุมชน เพื่อดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป และส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดิน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีนิสัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสร้างรายได้ และลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยวิธีฝังกลบ

 

5.) ด้านเศรษฐกิจ   

5.1 การประกอบอาชีพ ด้วยสภาพทางภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรในเขตเทศบาลประชากรมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 23,000 บาท/คน/ปี  รายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000 – 17,000 บาท/ปี

 


5.2 การพาณิชยการและบริการ

ทิศทางการค้า/การลงทุน ในเขตเทศบาลเป็นกึ่งชุมชนเมืองและมีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว ทิศทางการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัด

5.3 สถานประกอบการด้านการบริการ

โรงแรม  1  แห่ง

5.4 การท่องเที่ยว

ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่เทศบาลจะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนในโอกาสต่อไป

5.5 การอุตสาหกรรม

มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง และโรงสีข้าวขนาดกลาง จำนวน 2 แห่ง

5.6 การเกษตรกรรม

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม อันดับหนึ่ง คือ การปลูกข้าว รองลงมา คือ พืชไร่ สวนผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์  มีพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,895 ไร่  จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลิตผลทางการเกษตรหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด

5.7 การปศุสัตว์

ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ รายย่อยในครัวเรือน มีพื้นที่การปศุสัตว์ ประมาณ 100 ไร่ จำนวนประมาณ 57 ครัวเรือน หรือร้อยละ 5 ผลผลิตของการปศุสัตว์ที่สำคัญ เช่น สุกร วัว ไก่  มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์ 300,000 บาท/ปี

 

6.) การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

6.1 การศึกษา

ลักษณะด้านการศึกษาของประชาชน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

 

6.2 ศาสนา

 การนับถือศาสนา               

- ศาสนาพุทธ     ร้อยละ   99

- ศาสนาคริสต์    ร้อยละ   1

มีศาสนสถาน คือ วัด จำนวน 3 แห่ง (วัดบุญเรือง, วัดศรีดอนมูล และวัดดอนจั่น)

6.3 วัฒนธรรมประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีตานก๋วยสลาก, ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

 

การสาธารณสุข

- สถานะสุขภาพของประชาชน ประชากรร้อยละ 90 มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

การปกครอง

เขตการปกครอง ประกอบด้วย 7 ชุมชน คือ

 

 1. ชุมชนบ้านหนองบัว  หมู่ที่ 2  ตำบลป่าก่อดำ (บางส่วน)
 2. ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น  หมู่ที่ 3  ตำบลจอมหมอกแก้ว (บางส่วน)
 3. ชุมชนบ้านปากกอง  หมู่ที่ 7  ตำบลป่าก่อดำ
 4. ชุมชนบ้านป่าก่อดำใต้   หมู่ที่ 8  ตำบลป่าก่อดำ
 5. ชุมชนบ้านป่าก่อดำเหนือ  หมู่ที่ 9   ตำบลป่าก่อดำ
 6. ชุมชนบ้านป่าก่อดำ    หมู่ที่ 10   ตำบลป่าก่อดำ
 7. ชุมชนบ้านป่าก่อดำใหม่   หมู่ที่ 12   ตำบลป่าก่อดำ

 

จำนวนประชากร

 

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ มีจำนวนประชากร 3,415 คน แยกเป็นเพศชาย 1,627 คน เพศหญิง 1,788 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,237 ครัวเรือน ความหนาแน่น 140 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี 2565) โครงสร้างประชากรทั่วไป มีความแตกต่างหลากหลาย เพราะมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ