วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ”

      การกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดทำขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ มาร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัดตามลำดับความสำคัญ กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้

 

“ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  สร้างแนวร่วมมวลชนจิตอาสา

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญา  เสริมสร้างการศึกษาทุกช่วงวัย”

 

 

พันธกิจการพัฒนา

 

พันธกิจที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ชุมชนเข็มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาแบบทางเลือก การศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจด้านการถ่ายโอนการศึกษาจากส่วนราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ตลอดจนเร่งพัฒนาเด็กนักเรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ศาสนา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 

พันธกิจที่ 5 การดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

 

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ในการบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเทศบาลตำบลป่าก่อดำ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสมาชิกอปพร. ตำรวจบ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ