การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ที่ 429/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
คำสั่งเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ที่ 430/2565 เรื่อง การรับโอนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
คำสั่งเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ที่ 431/2565 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564
เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับฯ พ.ศ. 2562
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯ
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม)พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม)พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖) กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯสั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ