งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลน้ำเสีย
การดำเนินงาน ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย