นโยบายนายก

3 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย

1. นโยบายด้านการส่งเสริม

2. นโยบายด้านการสนับสนุน 

3. นโยบายด้านการเพิ่มโอกาสและการพัฒนา

โดยมี 13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมทุกหมู่บ้าน ชุมชน เป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเด็กเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. สนับสนุนหมู่บ้าน วัด สถานศึกษา เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6. สนับสนุนวิธีการจัดการสวัสดิการของรัฐให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7. เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ หรืองานให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 8. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 9. เพิ่มโอกาสความสะดวกรวดเร็ว การเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 10. พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ผ่านการประชาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 11. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค บ่อบําบัดน้ำเสียและการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 12. พัฒนาลานวัด ลานใจ ลานกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 13. พัฒนาช่องทางการตลาดในการจําหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น