ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2552 และปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 


 

 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

 

มีสัญลักษณ์เป็นรูป “วัดบุญเรืองและพระธาตุจอมหมอกแก้ว” เนื่องจากเทศบาลตำบลป่าก่อดำ มีเขตพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลป่าก่อดำ และตำบลจอมหมอกแก้ว มีปูชนียสถานที่เก่าแก่ และเคารพบูชาของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ วัดบุญเรืองป่าก่อดำ และพระธาตุจอมหมอกแก้ว เทศบาลตำบลป่าก่อดำจึงนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาล

 

 

คำขวัญประจำเทศบาล

 

ล้านนาประเพณี วิถีชีวิตพอเพียง
ชื่อเสียงพุทธนำใจ  พัฒนาก้าวไกลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

                               

ที่ตั้ง

       เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านป่าก่อดำใต้ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 20 กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ 8 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 810 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 24.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,187.5 ไร่ ปัจจุบัน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ตัั้งอยู่ เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 บ้านป่าก่อดำใต้ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250  เบอร์โทรศัพท์ 0-5202-9545 /แฟกซ์ 0–5202–9521

 

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวสลี (เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำลาว ฝั่งทิศตะวันออก (เขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ (เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ) และบ้านป่าสันกั้นแฮ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจอมหมอกแก้ว (เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้ ติดต่อกับ ลำน้ำห้วยส้านฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว (เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

แผนที่เขตการปกครองเทศบาลตำบลป่าก่อดำประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลป่าก่อดำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย