รายงานกิจการสภา

- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2563
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
- ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
- ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2565
- ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
- ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2565
- ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
- ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
- ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2566
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
- ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566
ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567
ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567
ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567