แบบสำรวจความคิดเห็นlive_help ท่านพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาลตำบลป่าก่อดำมาก-น้อยเพียงใด


มากที่สุด [110 คะแนน ร้อยละ 75.34]
มาก [25 คะแนน ร้อยละ 17.12]
ปานกลาง [5 คะแนน ร้อยละ 3.42]
น้อย [3 คะแนน ร้อยละ 2.05]
ควรปรับปรุง [3 คะแนน ร้อยละ 2.05]

คะแนนรวม = 146 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100