แบบสำรวจความคิดเห็นlive_help ท่านพึงพอใจในการเข้ารับบริการของเทศบาลตำบลป่าก่อดำมาก-น้อยเพียงใด


มากที่สุด [112 คะแนน ร้อยละ 75.68]
มาก [25 คะแนน ร้อยละ 16.89]
ปานกลาง [5 คะแนน ร้อยละ 3.38]
น้อย [3 คะแนน ร้อยละ 2.03]
ควรปรับปรุง [3 คะแนน ร้อยละ 2.03]

คะแนนรวม = 148 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100