[ เปิดอ่าน 24 ครั้ง ]


ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตรายและโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงสื่อสารช่องทางในการเลิกบุหรี่ให้กับผู้สูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่  ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังกล่าว ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป