[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]


เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ตั้งแต่วันนี้ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗


เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่
 
คุณสมบัติ
๑. มีสัญชาติไทย ????????
๒. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
๓. มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๗ – ๑ กันยายน ๒๕๐๘) ซึ่งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
 
หลักฐานที่ใช้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส., ออมสิน, กรุงไทย หรือธนาคารอื่น)
 
สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ชั้น ๒ (ในวันและเวลาราชการ)