แผน/งบประมาณ (ประจำปี)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต