แผน/งบประมาณ (ประจำปี)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี