นโยบายนายก

 

1.ส่งเสริมทุกหมู่บ้าน ชุมชน เป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น

2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเด็กเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ

4.สนับสนุนหมู่บ้าน วัด สถานศึกษา เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น

5.สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ

6.สนับสนุนวิธีการจัดการสวัสดิการของรัฐให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

7.เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ หรืองานให้กับประชาชน

8.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

9.เพิ่มโอกาสความสะดวกรวดเร็ว การเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

10.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้านผ่านการประชาคม

11.พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค บ่อบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บขยะมูลฝอย

12.พัฒนาลานวัด ลานใจ ลานกีฬา

13.พัฒนาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น