แบบสำรวจความคิดเห็นlive_help อยากให้เทศบาลตำบลป่าก่อดำ พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


สาธารณูประโภคพื้นฐาน [8 คะแนน ร้อยละ 32]
ด้านการท่องเที่ยว [4 คะแนน ร้อยละ 16]
การศึกษา [3 คะแนน ร้อยละ 12]
อาชีพ รายได้เสริม [4 คะแนน ร้อยละ 16]
กิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 24]

คะแนนรวม = 25 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100