แบบสำรวจความคิดเห็นlive_help อยากให้เทศบาลตำบลป่าก่อดำ พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


สาธารณูประโภคพื้นฐาน [8 คะแนน ร้อยละ 30.77]
ด้านการท่องเที่ยว [4 คะแนน ร้อยละ 15.38]
การศึกษา [3 คะแนน ร้อยละ 11.54]
อาชีพ รายได้เสริม [5 คะแนน ร้อยละ 19.23]
กิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 23.08]

คะแนนรวม = 26 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100