แบบสำรวจความคิดเห็นlive_help อยากให้เทศบาลตำบลป่าก่อดำ พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


สาธารณูประโภคพื้นฐาน [6 คะแนน ร้อยละ 27.27]
ด้านการท่องเที่ยว [4 คะแนน ร้อยละ 18.18]
การศึกษา [2 คะแนน ร้อยละ 9.09]
อาชีพ รายได้เสริม [4 คะแนน ร้อยละ 18.18]
กิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 27.27]

คะแนนรวม = 22 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100