แผน/งบประมาณ (ประจำปี)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการขัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565-2566
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีะจำปี2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. ปี 2563 ( รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563
กรอบโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเทศบาลก่อนและหลังปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566