แผน/งบประมาณ (ประจำปี)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการขัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565-2566
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. ปี 2563 ( รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563
กรอบโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเทศบาลก่อนและหลังปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาปี2566-2570
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566