กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ นันทะชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศรีวรณ์ แก้วเขื่อน
พนง.ประจำรถบรรทุกขยะ
นส. คนึงนิตย์ อินต๊ะรัตน์
ผช.จนท.ธุรการ
นส.อรวรรณ ศรีจันทร์
ผช.นวช.สุขาภิบาล
นายสมพร แก้วใหม่
นายจรัญ คำอ้าย
คนงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นายหวั่น ไชยรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ