กองการศึกษา

นางวาสนา นันตะกูล
ผู้อำนายการกองการศึกษา
นายชัยวุฒิ จันต๊ะนาเขต
ครู คศ.1
นายประเสริฐ พอนา
ครู คศ.1
นายพินิจ พลพรมวงค์
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริพร ตาคำอ้าย
ครูผู้ช่วย
นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยครู
นายสุพจน์ พรมสี
ผู้ช่วยครู
นส.ศรัญธร พลสวัสดิกุล
ผู้ช่วยครู ผช.
นส.อังคณา เจียมเผ่าพันธุ์
จนท.ธุรการ
นางอรทัย ขวัญชัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรนิภาเรือนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางกุหลาบ อิ่นคำเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเรณู แก้วเขื่อน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นส.วันเดือน แสนบุญยืน
คนงานทั่วไป
นายภูวศิษฎ์ เขื่อนคำ
ผช.จนท.พัสดุ