กองช่าง

นายณัฏฐสิทธิ์ เครือวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิชัย พรมสี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายมงคล ทะกัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายมานพ แก้วเขื่อน
พนักงานขับรถยนต์
นายภิภพ ภิราษร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวสกาวรัตน์ เขื่อนคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชัยวุฒิ อุมาลี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายภานุพงษ์ ธะนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมยศ พรมปัญญายืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ