กองช่าง

นายเสงี่ยม เครือวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิชัย พรมสี
นายช่างโยธา 5
นายมานพ แก้วเขื่อน
พนักงานขับรถยนต์
นายภิภพ ภิราษร
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายวินัย รูปาการนาว
คนงานทั่วไป
สาวสกาวรัตน์ เขื่อนคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมงคล ทะกัน
พนักงานทั่วไป
นายฐิติกร ก้อนคำ
พนักงานทั่วไป