กองคลัง

นางมลิกา เกตุแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางพรรณี อิ่นคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปัทมนันท์ วีรนนท์ภูภัทร์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอนุสรา ไชยแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นส.แสงทอง ชัยรัตน์
จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน
นส.รุ่งนภา จินดารรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวศิริมาศ อดทน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทองสุข อินต๊ะมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ