กองคลัง

นางมลิกา เกตุแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางพรรณี อิ่นคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปัทมนันท์ วีรนนท์ภูภัทร์
นักวิชาการพัสดุ
นส.รุ่งนภา จินดารรม
จนท.จัดเก็บรายได้
นส.แสงทอง ชัยรัตน์
จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน
นายทองสุข อินต๊ะมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ