กองคลัง

นางสุกัญญา ช่างปั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจีรพัฒน์ ไชยวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ
นางมลิกา เกตุแก้ว
นักวิชาการเงิน-บัญชี
นางพรรณี อิ่นคำ
นักวิชาการพัสดุ 4
นายเฉลิมพงศ์ คำอ้าย
ผู้ช่วยงานพัสดุ
นส.รุ่งนภา จินดารรม
จนท.จัดเก็บรายได้
นส.เยาวลักษณ์ ดวงเงิน
ผช.การเงินและบัญชี
นส.แสงทอง ชัยรัตน์
จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน
นายทองสุข อินต๊ะมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ