สำนักงานปลัด

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายรัตน์ ไชยรัตน์
พนง.ขับรถยนต์
นางวิลาวรรณ ขวัญชัย
นักทรัพยาการบุคคล
นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นายถวิล เมืองสิงห์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวขวัญเรือน พรมสี
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายคมสันต์ รุ่งอรุณธารา
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายบุญทา อิ่นคำ
พนง.ขับรถยนต์
นายจำเริญ จักรมณี
พนง.รถบรรทุกน้ำ