สำนักงานปลัด

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายอธิมงคล ชุ่มมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสำเริง ชัยรัตน์
ปลัดเทศบาล
นายธันยบูรณ์ ศุภศิริจิณณานนท์
จนท.บริหารงานทะเบียน
นายถวิล เมืองสิงห์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางเรียมคุณาธรรม
จพง.ธุรการ
นายอนันตรักษ์ สลีสองสม
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4
นางสาวธนพร พรหมโวหาร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเจนจิรา ผาคำ
ผู้ช่วยธุรการ
นายคมสันต์ รุ่งอรุณธารา
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นางสาวสุพัตรา เขื่อนคำ
นักการ
นายรัตน์ ไชยรัตน์
พนง.ขับรถยนต์
นายบุญทา อิ่นคำ
พนง.ขับรถยนต์
นายจำเริญ จักรมณี
พนง.รถบรรทุกน้ำ
นายคมกริช อินต๊ะรัตน์
คนงานรถบรรทุกน้ำ