สำนักงานปลัด

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวิลาวรรณ ขวัญชัย
นักทรัพยาการบุคคล
นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นายณัฐฤทธิ์ ไชยมคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นางสาวขวัญเรือน พรมสี
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายถวิล เมืองสิงห์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรัตน์ ไชยรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวลลิตา มังคลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภิสรา ปวงรังษี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอุทัย แก้วใหม่
พนักงานขับรถยนต์
นายคมสันต์ รุ่งอรุณธารา
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญทา อิ่นคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายฐิติกร ก้อนคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจำเริญ จักรมณี
พนง.รถบรรทุกน้ำ
นางสาวธัญญา บุญเป็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภาราดร กลิ่นอยู่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวพัทธานันท์ เขื่อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชลชาติ ทะนันชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวินัย รูปาการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศศิธร ใจคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายภูวศิษฎ์ เขื่อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ