สำนักงานปลัด

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวขวัญเรือน พรมสี
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายถวิล เมืองสิงห์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิลาวรรณ ขวัญชัย
นักทรัพยาการบุคคล
นายคมสันต์ รุ่งอรุณธารา
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายจำเริญ จักรมณี
พนง.รถบรรทุกน้ำ
นายบุญทา อิ่นคำ
พนง.ขับรถยนต์
นายรัตน์ ไชยรัตน์
พนง.ขับรถยนต์