สมาชิกสภา

นายกิตติพิชญ์ มะโนคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายสุคำ สุวรรณ์
รองสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี
นายทวีชัย พิมสาร
นายธงชัย พันธุ
นายประพันธ์ พลสารัตน์
นายสมเกียรติ์ หวายคำ
นายอินตา สุวรรณการ
นายอินถา มะโนคำ
นายบุญสอน ปงรังสี
นางดา ริมทอง