สมาชิกสภา

นายประพันธ์ พลสารัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายสมเกียรติ์ หวายคำ
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภา
นายอินตา สุวรรณการ
นายอินถา มะโนคำ
นายบุญสอน ปงรังสี
นางดา ริมทอง
นายกิตติพิชญ์ มะโนคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุคำ สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล