สมาชิกสภา

นายประพันธ์ พลสารัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
นายสมเกียรติ์ หวายคำ
สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภา
นายกิตติพิชญ์ มะโนคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุคำ สุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอินตา สุวรรณการ
นายบุญสอน ปงรังสี
นายอินถา มะโนคำ