คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ
นายสมชาย ขวัญชัย
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
นายอานนท์ วงษารัตน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
นายนิวัฒน์ศรีหมื่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายธนพนธ์ ศรีสวัสดิ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี