กิจกรรมบริการประชาชนทุกวันเสาร์แรกของเดือน

          เทศบาลตำบลป่าก่อดำจะดำเนินกิจกรรมบริการประชาชนทุกวันเสาร์แรกของเดือน ซึ่งเป็นการให้บริการด้านต่างๆของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อาทิเช่น การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และการบริการด้านภาษี เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

          ดังนั้นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนประชาชนในชุมชนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง   ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ – ๕๓๖๖ – ๖๖๙๔

 

 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน”