อำนาจหน้าที่

การแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาล

 

                การบริหารงานเทศบาลป่าก่อดำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. 1. ส่วนราชการฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย

                        - สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

                        - คณะผู้บริหาร มีนายกเทศมนตรี 1 คน, รองนายกเทศมนตรี 2 คน, เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คนและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน

                        - ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล มีเลขานุการสภาเทศบาล 1 คน คือ ปลัดเทศบาล

  1. 2. ส่วนราชการประจำ ประกอบด้วย

                        - ส่วนราชการ 5 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง

                        - หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

ด้านการเมือง การบริหาร

นับตั้งแต่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อวันที่25 พฤษภาคม พ.ศ.2542เป็นต้นมา มีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางการเมือง สภาเทศบาล และผู้บริหารประจำ ดังนี้

 

 

ตารางที่ 3ตารางแสดงรายนามผู้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ  1. สภาเทศบาล

                ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลวาระการดำรงตำแหน่ง4ปี และสภาเทศบาล มีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบายและอนุมัติเทศบัญญัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลและอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของ สภาเทศบาล เช่น การใช้จ่ายเงินสะสม การเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณ เป็นต้น

 

  1. นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และนายกเทศมนตรี แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีที่มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย จำนวน 2คนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คนและเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน

 

โครงสร้างและการจัดการองค์กร

                เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ

 

 

 

โครงสร้างฝ่ายการเมือง

                สภาเทศบาล จำนวน 12 คนที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล งานด้านการพิจารณางบประมาณและงานด้านนิติบัญญัติ

                นายกเทศมนตรี จำนวน1 คนโดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไป ตามกฎหมายเทศบัญญัติและนโยบาย

(2) สั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี

(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และอาจมีรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน 2 คน ซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายและเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน

 

อัตรากำลัง

    เทศบาลตำบลป่าก่อดำ มีข้าราชการท้องถิ่น, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 68 คน แยกเป็นดังนี้