คู่มือประชาชน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับชำระภาษีป้าย

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙)

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ