ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อปี พ.ศ. 2536ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2552 และปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 


 

 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

 

มีสัญลักษณ์เป็นรูป “วัดบุญเรืองและพระธาตุจอมหมอกแก้ว” เนื่องจากเทศบาลตำบลป่าก่อดำ มีเขตพื้นที่ 2 ตำบล คือตำบลป่าก่อดำ และตำบลจอมหมอกแก้ว มีปูชนียสถานที่เก่าแก่ และเคารพบูชาของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ วัดบุญเรืองป่าก่อดำ และพระธาตุจอมหมอกแก้วเทศบาลตำบลป่าก่อดำจึงนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาล

 

 

คำขวัญประจำเทศบาล

 

                                ล้านนาประเพณี                  วิถีชีวิตพอเพียง

                                ชื่อเสียงพุทธนำใจ               พัฒนาก้าวไกลเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

ที่ตั้ง

       ที่ตั้งเทศบาลตำบลป่าก่อดำตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านป่าก่อดำใต้ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 20 กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ 8 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 810 กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 24.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,187.5 ไร่ ปัจจุบัน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 บ้านป่าก่อดำใต้ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250เบอร์โทร/แฟลกซ์ 053-666694

 

 

อาณาเขตติดต่อ

     ทิศเหนือติดต่อกับบ้านต้นยาง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวสลี (เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำลาวฝั่งทิศตะวันออก(เขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย)อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ (เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ) และบ้านป่าสันกั้นแฮ้ว หมู่ที่4 ตำบลจอมหมอกแก้ว (เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทิศใต้ติดต่อกับลำน้ำห้วยส้านฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว (เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

แผนที่เขตการปกครองเทศบาลตำบลป่าก่อดำ


แผนภาพแสดงอาณาเขตการปกครองเทศบาลตำบลป่าก่อดำ